شناخت مخاطبین

شناخت مخاطب

شناخت مخاطب

با شناخت مخاطب در سخنرانی یک سخنرانی فوق العاده و جذاب ارائه نمایید!

یکی ار دلایل ترس افراد از سخنرانی این است که آن ها از قضاوت های افراد می ترسند و سخنرانی نمی کنند.

در واقع در بیشتر مواقع این افراد تصور درستی از طرف مقابل ندارند  و همین عامل باعث ترس آن ها خواهد شد.

ولی اگر افراد به شناخت خوبی از مخاطبین خود رسیده باشند می توانند کمترین ترس را داشته باشند.

اما چرا با شناخت مخاطب کمترین ترس را خواهند داشت؟

دلیل آن این است که با شناخت مخاطب، سخنران می تواند محتوا و ارائه خود را با توجه به نیاز مخاطبین مطابقت دهد و توجه آن ها را جلب کند.

چند نمونه در مورد شناخت مخاطب

شناخت مخاطب و سن

سن افراد نشان می دهد که چه مطالبی را ارائه نماییم و همنطور نحوه ارائه ما چگونه باشد، لباس پوشیدن ما چگونه باشد به طور مثال داریوش فرضیایی یا عمو پورنگ با توجه به مخاطبین خود به درستی از لباس رسمی استفاده نمی کند.

لباس عموپورنگ

شناخت مخاطب و سطح علمی

دانستن سطح علمی از این نظر حائز اهمیت است که اگر مطالب تکراری را در سخنرانی خود بگویییم، مخاطبین ما خسته شده و حتی ممکن است نظم جلسه را به هم بزنند.

اگر مخاطبین ما پیش نیازهای صحبت ما را بلد نباشند آن ها را گیج می کنیم و در نتیجه به هدف خود در سخنرانی که جلب توجه و اثرگذاری مثبت در مخاطب است نمی رسیم.

پس لازم است که با شناخت سطح علمی مخاطبین مطالب را متناسب با آن ها ارائه نماییم.

گیج شدن مخاطبین